Turbulent

Waterkrachtprojecten in de EU (zelfs micro-projecten) moeten momenteel naast de rapporteringsverplichtingen over de kwaliteitsstandaarden van de afzonderlijke componenten van de turbine (mechanisch en elektrisch) een milieurapport afleveren waarin overstromingsimpact en visvriendelijkheid van de turbine geëvalueerd worden.
Omwille van deze redenen en de bijhorende lange doorlooptermijn worden in de waterkracht markt geen kostenefficiënte projecten aangeboden onder 100kW omwille van het gebrek aan schaalgrootte.

Idee
Indien deze legislatieve barrière opgelost kan worden door een algemeen aanvaarde kwaliteitsnorm waar Turbulent als een van de enige waterkracht technologieën over beschikt (via eerste schattingen op theoretisch niveau), kan de markt voor micro waterkracht eindelijk zijn vol potentieel bereiken.
Plan

Hiertoe werd onderstaand samenwerkingstraject vormgegeven:

  • Volledige analyse en rapportage van de 15kW pilot in Chili. Opmaak van een evaluatierapport van de werken, componenten, huidige kwaliteitsprocessen in productie, impact op rivier, duurtesten en inschatting naar onderhoudsbehoefte.
  • Analyse van de geldende kwaliteitsnormen en overheidsprocessen in BeNeLux voor de micro waterkracht turbine. Welke regelgeving is Europees en is verwacht om ook in andere EU landen aanwezig te zijn. In hoeverre is er een standaardisatie mogelijk van de technische vereisten.
  • Identificatie van de nodige aanpassingen aan het technisch concept en de componenten.
  • Experimentele designaanpassingen uitwerken en simuleren voor tegemoetkoming aan de technische vereisten.
Uitvoering

Het verloop is gelijkaardig als origineel ingepland met als uitzondering dat de startanalyse meer gespreid is uitgevoerd om voldoende informatie van de werkende turbine te kunnen verzamelen alsook dat de marktanalyse iets later is opgeleverd.

Meerwaarde

De resultaten van het project hebben geresulteerd in een kostendaling van de turbine van om en bij 25%. Dit laat tevens toe ook kleinere turbines (5 – 10 kW) aan te bieden hetgeen de afzetmogelijk (o.a. in de Benelux markt) sterk vergroot. Daarnaast hebben de inspanningen op vlak van standaardisatie (en vereenvoudiging) een verplaatsen van productie naar België mogelijk gemaakt (vanuit Chili) met vermindering van handarbeid, doorlooptijd en verbetering van de productiekwaliteit.
In Dec 2018 is een turbine verkocht in Frankrijk van 5 kW. Dit rendabel maken zonder de inspanningen geleverd in het project zou niet mogelijk geweest zijn.

Toekomst

Onze productieaanpak is nu beter schaalbaar en laat ons toe om vanuit België productie en levering uit te bouwen voor onze internationale saleskanalen. Vandaag ligt hierbij de focus op o.a. Brazilië en Maleisië, maar in de komende jaren zullen we vanuit deze landen de saleskanalen en distributie verder uitbreiden, ook naar landen met een strikter wettelijk kader.

Naar blijvende samenwerking toe, is er daarenboven een duidelijke intentie om een uitgebreide visvriendelijkheidsstudie uit te voeren. Eens de faciliteiten hiervoor uitgebouwd zijn door BT-Projects zal hun site de ideale omkadering bieden om een testturbine van Turbulent te plaatsen om visvriendelijkheidsstudies uit te voeren bij verschillende omstandigheden, debieten etc.